Käyttäjätunnus:

Salasana:

Liity! Apua

Tulosta

VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

28.7.2011

Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Fantacor Ky:n (jäljempänä Fantacor) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Verkkopalveluilla tarkoitetaan Fantacorin internetissä olevia palveluita, kuten Kirjoitaja.fi palvelua ja mahdollisia muita internet palveluita (jäljempänä Palvelut).

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Fantacorin ylläpitämiin Palveluihin ja niiden kautta saatavilla oleviin sisältöihin ja aineistoihin, jos tätä ei ole jonkin Palvelun osalta erikseen ilmoitettu tai sovittu toisin.

Palvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua huolimatta siitä, vaatiiko Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

 

Palveluiden käyttäminen ja rekisteröityminen

Fantacorin ylläpitämät Palvelut saattavat vaatia rekisteröitymistä. Tämä käy ilmi kunkin Palvelun yhteydessä erikseen.

Silloin, kun Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä, Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröimällä itsensä Fantacorin ylläpitämillä www-sivuilla ja hyväksymällä rekisteröitymisen yhteydessä nämä Palvelun käyttöehdot ja mahdolliset Palvelukohtaiset ehdot itseään sitoviksi. Fantacor edellyttää kaikilta rekisteröityviltä Käyttäjiltä tiettyjen tietojen antamista.

Käyttäjä valitsee Palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita tietyt Palvelun osat myös tulevaisuudessa vaativat.

Mahdollisten maksullisten Palveluiden osalta rekisteröityminen edellyttää Käyttäjältä joko 18 vuoden ikää tai Käyttäjän edunvalvojan, eli huoltajan suostumusta. Mahdollisissa maksullisissa palveluissa Fantacorilla tai sen kanssa yhteistyössä olevilla kolmansilla osapuolilla on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen Palveluun. Fantacorilla on myös oikeus estää Käyttäjältä maksullisen Palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä maksuhäiriön tai muun syyn tähden on perusteltua.


Palvelun sisältö

Fantacor pyrkii tarjoamaan Käyttäjille mahdollisimman korkeatasoista palvelua.

Fantacor vastaa Palvelun toimituksellisen tai muun sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Fantacor ei vastaa Palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä, vaan ne ovat Käyttäjien omia.

Fantacor kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä parhaaksi katsomallaan tavalla ja sille parhaiten sopivana aikana.

Palvelu saattaa sisältää materiaalia joka voi olla haitallista pienille lapsille. Fantacor ei vastaa mahdollisista aiheutuvista haitoista. Fantacor kuitenkin pyrkii valvomaan Palvelun sisältöä ja poistamaan sieltä selvästi haitalliset aineistot ja tarvittaessa ilmoittamaan mahdollisesti haitallisesta sisällöstä. Fantacor ei kuitenkaan ole juridisesti pätevä arvioimaan mahdollisia ikärajoituksia, vaan sisältöön liittyvät mahdolliset huomautukset ovat ainoastaan suuntaa antavia, eikä niihin näin ollen voi korvaustapauksissa vedota.

Fantacorilla on myös oikeus milloin tahansa lopettaa Palvelun tuottaminen.


Vastuu palvelusta

Fantacor vastaa vain itse Palveluun tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

Fantacor vastaa vain itse tuottamistaan, Palvelun kautta joko suoraan tai kolmannen osapuolen kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

Fantacor ei vastaa toisten palveluntarjoajien palveluista, tuotteista tai sisällöistä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai immateriaalioikeuksista miltään osin edes silloin, jos tähän palveluun tai palveluihin on pääsy Fantacorin Palvelun kautta linkillä tai jollakin muulla tavoin.

Fantacor ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen, harhaanjohtavan tai tulkinnanvaraisen tiedon Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Palvelussa olevien tietojen, näkemysten, ohjeiden tai neuvojen ei ole tarkoitus olla juridisia, kaupallisia, lääketieteellisiä tai muulla tavoin Fantacoria sitovia tietoja, näkemyksiä, ohjeita tai neuvoja, eikä niihin tästä syystä voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Fantacoria tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.


Palvelun käytettävyys

Fantacor pyrkii ja tekee parhaansa sen vuoksi, että Palvelu olisi jatkuvasti ja häiriöttä Käyttäjän käytettävissä. Fantacor ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Fantacor ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista johtuvista katkoksista taikka niiden aiheuttamista Palvelun sisältöön vaikuttavasta, esimerkiksi tiedon muuttumisena, katoamisena taikka muulla tavoin ilmenevästä häiriöstä. Fantacor ei myöskään vastaa kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä häiriöistä, ongelmista tai katkoksista, jotka saattavat vaikuttaa Palveluun ja sen sisältöön.

Fantacorilla on oikeus keskeyttää Palvelu siinä suoritettavan muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi ja edelleen tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai viranomaismääräys sitä edellyttää. Fantacor pyrkii rajaamaan keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Fantacor myös pyrkii ilmoittamaan katkoksesta etukäteen mikäli se on mahdollista.

Siinä tapauksessa että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Fantacor Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle on kuitenkin se, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Fantacoria, paitsi siinä tapauksessa, että kysymyksessä on käyttökatkos, josta Fantacor on ilmoittanut Käyttäjälle etukäteen. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Käyttäjällä ole oikeus käyttökatkon johdosta saada.


Oikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelussa esiintyvään materiaaliin ja aineistoihin saattaa sisältyä myös lailla suojattuja tavaramerkkejä.

Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Fantacorilla tai muilla palveluntarjoajilla tai lisenssinhaltijoilla.

Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen ja mahdollisen Palvelun käytöstä erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti.


Käyttäjän oikeus käyttää palvelua

Näiden käyttöehtojen hyväksyminen ja sitoutuminen niihin, antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua. Palvelun käytöllä tarkoitetaan muun muassa www-sivujen selailua sekä niiden sisällön ja materiaalin tarkastelua. Käyttäjällä on myös oikeus osallistua keskusteluihin muun muassa Palvelun keskustelupalstoilla.

Fantacorilla on oikeus poistaa Palvelusta sellaiset kirjoitukset tai materiaalit, joiden se katsoo joko lain tai muutoin hyvän maun vastaisesti loukkaavan kolmansia osapuolia joko rodun, seksuaalisuuden tai muun vastaavan aiheen näkökulmasta.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua ainoastaan omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan Palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataville levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti. Tähän poikkeuksen muodostavat tapaukset, joissa Fantacor ja muu mahdollinen tekijänoikeuden haltija on antanut edellä mainittuihin kirjallisen suostumuksen.

Käyttäjällä on kuitenkin oikeus valmistaa Palvelun sisällöstä muutama kappale omaan, ei kaupalliseen käyttöön tai muihin lain sallimiin nimenomaisiin tarkoituksiin. Kuitenkin lainatessaan Palvelusta sisältöä lain niin salliessa, on Käyttäjä velvollinen ilmoittamaan tai muulla tavoin julki tuomaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että ei lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen kyseisen materiaalin oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Fantacorilla on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa itse luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Fantacor on oikeutettu estämään Palvelun käyttö, mikäli on perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.


Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, että ne eivät päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Fantacorille mikäli kadottaa käyttäjätunnuksensa tai salasanansa tai muutoin epäilee niiden joutuneen asiaankuulumattomille tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostiosoitteeseen info@fantacor.fi. Saatuaan tiedon tapahtuneesta, Fantacor ilmoittaa saaneensa tiedon asiasta ja vasta tämän jälkeen Käyttäjän vastuu lakkaa.

Käyttäjällä on mahdollisuus saada uusi käyttäjätunnus tai salasana kadonneiden tilalle niin halutessaan. Tällöin Käyttäjän oikeudet voidaan siirtää uudelle tunnukselle samoin kuin mahdollisten maksullisten palveluiden käyttämätön osa. Mahdollista käyttämätöntä osaa ei kuitenkaan palauteta Käyttäjälle rahana. Fantacorilla on oikeus periä Käyttäjältä mahdollisista muutoksista ja siirroista aiheutuvat kustannukset.

Fantacorilla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä mahdolliset muut Palveluiden edellyttämät tunnukset, jos tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä vaativat. Fantacor ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.


Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa Fantacorille Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Fantacorille. Fantacorilla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä tarkemmin kuvatuin tavoin.

Fantacor tallentaa Käyttäjän tiedot Käyttörekisteriin.

Fantacor ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille ilman asianomaiselta pyydettyä nimenomaista lupaa.

Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

Fantacorilla on oikeus lähettää Käyttäjälle suoramarkkinointi tiedotteita sähköpostilla tai tekstiviestillä, mikäli Käyttäjä on antanut rekisteröityessään tähän suostumuksensa.


Tietoturva

Käyttäjän tulee olla tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa itse omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Fantacor säilyttää kaikki Käyttäjän lähettämät tai häntä koskevat tiedot täysin luottamuksellisena.

Fantacor järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja mahdollisimman tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Fantacor ei kuitenkaan voi taata täyttä tietoturvaa.

Fantacor käyttää kolmannen osapuolen mainosyrityksiä ja mainostajia mainosten näyttämiseen niille, jotka vierailevat Fantacorin ylläpitämillä verkkosivuilla. Nämä yritykset saattavat käyttää käynneistäsi tässä ja muissa verkkosivustoissa saatuja tietoja (ei kuitenkaan nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) voidakseen näyttää sinua mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia.


Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttää vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriöitä tai muuta haittaa Palvelulle tai verkon muille käyttäjille.


Palvelusta perittävät hinnat

Fantacorin Palvelu on pääasiallisesti kokonaan maksutonta lukuun ottamatta Käyttäjän laitteistoista, ohjelmistoista ja verkkoyhteyksistä aiheutuvia kustannuksia. Vastaisuudessa jos Palveluun lisätään maksullisia toimintoja, niistä ilmoitetaan kunkin palvelun yhteydessä erikseen.


Käyttäjän palveluun toimittama aineisto

Käyttäjä antaa Fantacorille oikeuden julkaista Fantacorin Palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvän journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. Fantacorilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista Käyttäjän Palveluun lähettämää materiaalia.

Fantacor ei maksa julkaisemisesta minkäänlaista korvausta tai palkkiota.

Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetetty materiaali ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lain vastaista, sekä siitä, että hänellä on muutenkin oikeus antaa se Fantacorille julkaistavaksi.

Fantacorilla ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista Käyttäjän lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa.

Käyttäjä vastaa itse kaikista kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista, jotka liittyvän Käyttäjän Fantacorin Palveluun lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

Fantacor ei sitoudu palauttamaan, säilyttämään, arkistoimaan tai muutoin taltioimaan Käyttäjän Palveluun lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

Fantacorilla on oikeus käyttää Käyttäjän lähettämää aineistoa mainonnallisiin ja markkinoinnillisiin tarkoituksiin, esimerkiksi sosiaalisen median kanaviin tai verkko, lehti ja televisio kanavia hyödyntäen, joko koko aineiston osalta, tai käyttäen aineistosta katkelmia. Fantacor on kuitenkin näissä tapauksissa velvollinen ilmoittamaan aineiston tekijän ainakin Palvelun rekisteriin, Käyttäjän toimesta, ilmoitetun käyttäjätunnuksen mukaisesti.

Käyttäjät, jotka rekisteröityvät palveluun saavat oikeuden lähettää tai muuten toimittaa Palveluun omia aineistojaan. Tällöin rekisteröitynyt käyttäjä sitoutuu luovuttamaan teoksensa tekijänoikeudet, ei kuitenkaan teokseen liittyviä immateriaalioikeuksia, Fantacorin julkaistavaksi Palvelunsa verkkosivuilla kolmen (3) kuukauden määräajaksi eikä tänä aikana levitä, julkaise tai saata yleisön nähtäväksi kyseistä aineistoa kaupallisissa tarkoituksissa ilman Fantacorin kirjallista suostumusta. Jos rekisteröitynyt Käyttäjä haluaa jatkaa määräajan jälkeen aineistonsa julkaisua Fantacorin Palvelun verkkosivuilla, siitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa, vaan näissä tapauksissa Fantacor säilyttää Käyttäjän aineiston julkaistuna toistaiseksi..


Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Fantacorille näiden käyttöehtojen, mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai muun lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Fantacor ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja tai kustannuksia.


Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Fantacorin Palveluun liittyvistä velvoitteista, jos se estää jollain tavoin Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa ilmenevää katkosta, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muuta tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa tai johon ei ole voitu kohtuullisesti varautua ennakkoon.

Fantacor ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelussaan tai muulla tavoin heti kun se on mahdollista.


Käyttöehtojen muuttaminen

Nämä käyttöehdot ovat voimassa kaikissa Fantacorin tuottamissa verkkopalveluissa ja niitä sovelletaan aina, jos ei Käyttäjän kanssa ole erikseen muuta sovittu. Muutokset ehtoihin tehdään aina kirjallisena ja niistä jää kappale molemmille osapuolille.

Fantacor on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista Palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.


Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole omatoimisesti missään tapauksessa oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeuksia tai Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Fantacorin kirjallista suostumusta.


Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden käyttöehtojen mukaisesti tai niihin viittaavien Palveluun, Palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehdyn sopimuksen piiriin kuuluvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Tarvittaessa, jos erimielisyyksistä ei päästä neuvottelemalla sopuun, ratkaistaan riidat esiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Fantacoria vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan ratkaisusuositusta kuluttajavalituslautakunnalta .

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 
KIRJOITA   ARVOSTELE    JULKAIS